CẦN ĐƯA THỰC HIỆN QUY TẮC ỨNG XỬ VÀO THỰC CHẤT

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 13,927

Ngày đăng: 15/03/2018

CẦN ĐƯA THỰC HIỆN QUY TẮC ỨNG XỬ VÀO THỰC CHẤT

Sáng nay, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức phiên giải trình việc Thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội, Quy tắc ứng xử nơi công cộng và công tác tổ chức, quản lý lễ hội. Phiên giải trình nhằm đánh giá kết quả thực hiện “Năm kỷ cương hành chính" mà Đảng bộ, chính quyền thành phố đặt ra. Nhìn nhận những tồn tại hạn chế sau 1 năm thực hiện vấn đề này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?