NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

Chuyên mục: GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU | Lượt xem : 22,112

Ngày đăng: 16/09/2020

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến công tác dân tộc, chăm lo đời sống, vật chất tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số. Cụ thể hóa bằng hơn 100 chính sách bao trùm lên toàn bộ đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt các chương trình Tín dụng chính sách xã hội đã được triển khai hiệu quả đối với người đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần giảm nghèo bền vững cho người dân.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?