ĐỀ XUẤT MỚI VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Chuyên mục: GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU | Lượt xem : 40,799

Ngày đăng: 29/06/2020

ĐỀ XUẤT MỚI VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Trong thời gian qua, Bộ Chính trị đã kịp thời ban hành các văn bản mới quy định nhiều nội dung liên quan đến công tác cán bộ. Và mới đây, luật cán bộ công chức, viên chức đã được Quốc hội thông qua, trong đó có tập trung vào một số vấn đề lớn có liên quan tới công tác kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Cùng với đó, Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định cụ thể các nội dung về xử lý kỷ luật đối với tất cả cán bộ có hành vi vi phạm được ra đời để đảm bảo tính thống nhất thi hành của Luật. Việc xây dựng, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật quy định liên quan đến kỷ luật cán bộ nhằm phù hợp với các quy định mới của Đảng là thực sự cần thiết.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?