CẦN CÓ CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Chuyên mục: GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU | Lượt xem : 20,278

Ngày đăng: 04/10/2020

CẦN CÓ CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Trong thời gian qua, Chính phủ Việt Nam đã ban hành các văn bản quan trọng về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn tới năm 2025 phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp. Các văn bản này đều nhấn mạnh vấn đề đào tạo về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp trong các trường đại học cũng như cơ sở giáo dục của Việt Nam. Theo Đại biểu Quốc hội, cách tiếp cận về vai trò của trường đại học trong hệ sinh thái khởi nghiệp cho thấy tính hiệu quả khi đưa sản phẩm dịch vụ từ trường đại học ra bên ngoài và thương mại hóa.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?