XÂY DỰNG ĐẢNG VẪN LÀ NHIỆM VỤ THEN CHỐT TRONG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XIII

Chuyên mục: ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XIII | Lượt xem : 10,312

Ngày đăng: 28/01/2021

XÂY DỰNG ĐẢNG VẪN LÀ NHIỆM VỤ THEN CHỐT TRONG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XIII

Đại hội XIII của Đảng có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh ( bổ sung , phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025; xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?