CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA LIÊN HỢP QUỐC

Chuyên mục: CHÂU Á NĂNG ĐỘNG | Lượt xem : 10,340

Ngày đăng: 01/10/2019

CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA LIÊN HỢP QUỐC

Năm 2015, các nước thành viên Liên hợp quốc đã thông qua Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững – một chương trình tham vọng hàng đầu để thúc đẩy và bảo đảm sự thịnh vượng cho tất cả mọi người, song song với mục tiêu bảo vệ môi trường. 17 mục tiêu có độ bao phủ chính sách phổ quát, rộng lớn, toàn diện, vì lợi ích của mọi người dân trên toàn thế giới, cho các thế hệ hôm nay và mai sau với mục tiêu hoàn tất công việc dang dở của Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?